SöySəl Evi--- خانه شعر تركي

يونس امراه كيمدئ لاتين توركجه اليفباسينن

شنبه 13 خرداد 1391
+0 به یه ن
آزربايجان توركجه سينده تانيتيم:

Türk xalq şairlərinin mübahisə/müzakirəsiz qabaqcılı olan və Türkün İslama baxışını Türk dilinin bütün sadəlik və gözəlliyiylə ortaya qoyan Yunus Əmrə, sevgini fəlsəfə halına gətirmiş nümunə bir insandır. Təxminən 700 ildir Türk milləti tərəfindən dildən dilə köçürülmüş, türkü və ilahilərə söz olmuş, bəzən atalar sözü kimi dildən dilə gəzmiş misralarıyla Yunus Əmrə, Türk mədəniyyət və mədəniyyətinin meydana gəlməsinə böyük qatqılar təmin etmiş bir könül adamıdır. Bəzi qaynaqlarda Anadoluya gələn Türk boylarından birinə bağlı olub, 1238 ətraflarında doğulduğu rəvayət edilsə də bu qəti deyil; eynilə 1320 ətraflarında Eskişehirdə öldüyü yolundakı rəvayətlərdə olduğu kimi. Qərb Anadolunun bir neçə bölgəsində "Yunus Əmrə" adını daşıyan və onunla əlaqədar görüldüyündən "mövqe" adı verilən yer/yeyər vardır. Bir qəribə öldü deyələr Üç gün sonra duy/eşidələr Soyuq su ilə yuyalar Belə qəribə mənçilənin deyən Yunus, bəlkə də doğulduğu və yaşadığı torpaqlardan çox uzaqlarda bu dünyadan köçüb getdiyini izah etmək istəməkdədir. Türkiyənin bir çox yerində Yunus Əmərənin məzarı olduğu iddia edilən bir çox məzar və türbə vardır. Bunlardan başlıcaları belə sıralana bilər: Eskişehirin Mihalıççık mahalına bağlı Sarıköy; Karamanda Yunus Əmrə Məscidi həyəti; Təqaüdə; Qula ilə Salehli arasında Əmrə Sultan kəndi; Ərzurum, Duzcu kəndi; Ispartanın Keçiborlu mahalı ətrafı; Aksaray; Tiryəkin Sandıqlı mahalı; Ordunun Ünye mahalı; Sivas yaxınında bir yol üstü. Görüldüyü kimi ədəd və iddia xeyli qabarıqdır. Bəzi sənədlər, Yunus Əmərənin əsl məzarının Karaman və ya Sarıköydə olduğuna işarə etməkdədir. Necə ki, 1970-ci illərin başında Sarıköydəki məzarın Delfinə aid olduğuna qəti gözüylə baxılaraq bu kəndə Yunus Əmrə adı verildi və oradakı bir bağça içinə abidə tikildi. 1980-ci illərdə isə, 1350də edilmiş olan Karamandakı Yunus Əmrə Məscidinin yanındakı məzarın onun gerçək məzarı olduğu iddia edildi. Əslində bu vəziyyət, Yunus Əmərənin Türklər tərəfindən nə qədər sevildiyi və mənimsəndiyinin təəccüblü bir nümunəsidir. Həqiqətən də xalqdan biri olan Yunus Əmrə, xalqın dəyər, duyğu və düşüncələrini dilə getirişi etibarilə tariximizin ən/en xalqla barışıq ziyalılarından biri olma xüsusiyyətinə malikdir. Türk təsəvvüfünün dildə və şeirdə qurucusu olan Yunus Əmərənin şeirlərində əxlaq, hikmət, din, eşq kimi mövzuların dərhal hamısı təsəvvüfdən çıxar və təsəvvüf fikiri çərçivəsində bir yerə oturdular. Misralarında didaktik əxlaq təlqinlərində olan Yunus Əmrə, "könül qırmamaq" mövzusuna ayrı bir əhəmiyyət verər və "üstün bir dəyər" olaraq şeirlərində bu mövzunu diqqətlə işlər. Bu vaxt Yunus Əmrəni önə çıxaran bir başqa əhəmiyyətli xüsusiyyəti də, şeirlərində işlədiyi mövzuları və təlqinləri şəxsən öz həyatında tətbiqidir. "Din tamam olunca doğular söhbət" deyən Yunus, İslamın səbir, qənaət, hoşgörürlük, comərdlik, yaxşılıq, fəzilət dəyərlərini mənimsəməyi təlqin edər. Delfinin sənət anlayışı, dini və milli dəyərləri uyğun gəldirdiyi misralarında özünü göstərər; milliləşən təsəvvüfə, Türkcənin ən gözəl və ən güclü xüsusiyyətlərini istifadə edərək tərcüməçi olar. Həqiqətən də 11,12 və 13. əsrlərdə Türkistan və Anadolu Türkləri arasında çox yayılan təsəvvüfün Türk şairləri arasında iki böyük spikeri vardır: Türkistanda Əhməd Yəsəvi, Anadoluda Yunus Əmrə... Yunus Əmərənin təsəvvüf anlayışında dərvişlik yetkinluqdur, eşqdir; Allah qatında qəbul görməkdir; nəfsini məğlub et/yeyilmək, iradəni əritməkdir; döyüşə, nifaqa, nümayişə, hamlığa, riyaya, düşmənliyə, şəkilçiliyə qarşı çıxmaqdır. Yunus Əmrə eyni zamanda bütün insanlığa xitab edən böyük şairlərdəndir. Bu mənada Mövlananın bir bənzəridir. ONun Mövlana qədər çox tanınmayışı isə, bir tərəfdən istifadə etdiyi dil olan Türkcənin Qərbdə Farsca qədər bilinməməsi, kənar yandan da Türk ziyalılarının ONU laqeyd yanaşmasındandır. Delfindəki insanlıq sevgisi, az qala/haradasa özüylə qaynaşmış "sevgi fəlsəfəsi"nin bir parçası və hətta nəticəsidir. Necə ki Delfinin insan sevgisini ilahi sevgi ilə necə uyğun gəldirdiyini göstərən ən təəccüblü misralarından biri "Yaradılanı xoş gör / Yaradandan ötəri"dir. Yunus Əmrəyə görə insanlar, din, məzhəb, irq, millət, rəng, mövqe, sinif fərqi güdülmədən sevilməyi layiq olmaqdadırlar. Madam ki insanoğlu ruh istiqamətiylə Allahdan gəlməkdədir; elə isə insanlar heç bir şəkildə bir-birlərindən bu mənada ayrıla bilməzlər. Yaşadığı çağın gerçəkləri göz qarşısında saxlanıldığında Delfinin bir başqa əhəmiyyətli tərəfi ortaya çıxar: Yunus Əmrə, hökumətsizlik içində çalxalanan və Moğol zəbtləri ilə məhv olan Anadolu torpaqlarında ortaya çıxan pozğun qərbi cərəyanların heç birinə qapılmadığı kimi, bu axınların Türklərin bütünlüyünə zərər verməsi təhlükəsi qarşısında da maneə törədici bir rol boynuna götürmüşdür. Bu baxımdan baxıldığında Yunus Əmrə, həm Türk şeirinin qurucusu, həm də milli birliyin əhəmiyyətli yapışqanlarından biridir. Yunus Əmrə, sözün tam mənasıyla "milli bir sənətçi"dir. Eynilə, Nasrettin Müəllim, Köroğlu, Dadaloğlu və ya Karacaoğlan kimi... Yunus Əmərənin şeirlərində ən çox işlənmiş mövzular; İlahi eşq, Din, Əxlaq, Qürbət, Təbiət, Ölüm və fanilikdir.

توريكيه توركجه سينده تانيتيم:


Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk'ün İslam'a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus Emre, sevgiyi felsefe haline getirmiş örnek bir insandır. Yaklaşık 700 yıldır Türk milleti tarafından dilden dile aktarılmış, türkü ve ilahilere söz olmuş, yer yer atasözü misali dilden dile dolaşmış mısralarıyla Yunus Emre, Türk kültür ve medeniyetinin oluşumuna büyük katkılar sağlamış bir gönül adamıdır. Bazı kaynaklarda Anadolu'ya gelen Türk boylarından birine bağlı olup, 1238 dolaylarında doğduğu rivayet edilirse de bu kesin değildir; tıpkı 1320 dolaylarında Eskişehir'de öldüğü yolundaki rivayetlerde olduğu gibi. Batı Anadolu'nun birkaç yöresinde "Yunus Emre" adını taşıyan ve onunla ilgili görüldüğünden "makam" adı verilen yer vardır. Bir garip öldü diyeler Üç gün sonra duyalar Soğuk su ile yuyalar Şöyle garip bencileyin diyen Yunus, belki de doğduğu ve yaşadığı topraklardan çok uzaklarda bu dünyadan göçüp gittiğini anlatmak istemektedir. Türkiye'nin pek çok yerinde Yunus Emre'nin mezarı olduğu iddia edilen pek çok mezar ve türbe vardır. Bunlardan başlıcaları şöyle sıralanabilir: Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy; Karaman'da Yunus Emre Camii avlusu; Bursa; Kula ile Salihli arasında Emre Sultan köyü; Erzurum, Duzcu köyü; Isparta'nın Keçiborlu ilçesi civarı; Aksaray; Afyon'un Sandıklı ilçesi; Ordu'nun Ünye ilçesi; Sivas yakınında bir yol üstü. Görüldüğü gibi sayı ve iddia hayli kabarıktır. Bazı belgeler, Yunus Emre'nin asıl mezarının Karaman veya Sarıköy'de olduğuna işaret etmektedir. Nitekim, 1970'li yılların başında Sarıköy'deki mezarın Yunus'a ait olduğuna kesin gözüyle bakılarak bu köye Yunus Emre adı verildi ve oradaki bir bahçe içine anıt dikildi. 1980'li yıllarda ise, 1350'de yapılmış olan Karaman'daki Yunus Emre Camii'nin yanındaki mezarın onun gerçek mezarı olduğu iddia edildi. Aslında bu durum, Yunus Emre'nin Türkler tarafından ne kadar sevildiği ve benimsendiğinin çarpıcı bir örneğidir. Gerçekten de halktan biri olan Yunus Emre, halkın değer, duygu ve düşüncelerini dile getirişi itibariyle tarihimizin en halkla barışık aydınlarından biri olma özelliğine sahiptir. Türk tasavvufunun dilde ve şiirde kurucusu olan Yunus Emre'nin şiirlerinde ahlak, hikmet, din, aşk gibi konuların hemen hepsi tasavvuftan çıkar ve tasavvuf görüşü çerçevesinde bir yere oturtulur. Mısralarında didaktik ahlak telkinlerinde bulunan Yunus Emre, "gönül kırmamak" konusuna ayrı bir önem verir ve "üstün bir değer" olarak şiirlerinde bu konuyu özenle işler. Bu arada Yunus Emre'yi öne çıkaran bir başka önemli özelliği de, şiirlerinde işlediği konuları ve telkinleri bizzat kendi hayatında uygulamasıdır. "Din tamam olunca doğar muhabbet" diyen Yunus, İslam'ın sabır, kanaat, hoşgörürlük, cömertlik, iyilik, fazilet değerlerini benimsemeyi telkin eder. Yunus'un sanat anlayışı, dini ve milli değerleri bağdaştırdığı mısralarında kendini gösterir; millileşen tasavvufa, Türkçe'nin en güzel ve en güçlü özelliklerini kullanarak tercüman olur. Gerçekten de 11,12 ve 13. asırlarda Türkistan ve Anadolu Türkleri arasında çok yayılan tasavvufun Türk şairleri arasında iki büyük sözcüsü vardır: Türkistan'da Ahmet Yesevi, Anadolu'da Yunus Emre... Yunus Emre'nin tasavvuf anlayışında dervişlik olgunluktur, aşktır; Allah katında kabul görmektir; nefsini yenmek, iradeyi eritmektir; kavgaya, nifaka, gösterişe, hamlığa, riyaya, düşmanlığa, şekilciliğe karşı çıkmaktır. Yunus Emre aynı zamanda bütün insanlığa hitap eden büyük şairlerdendir. Bu anlamda Mevlana'nın bir benzeridir. O'nun Mevlana kadar çok tanınmayışı ise, bir yandan kullandığı dil olan Türkçe'nin Batı'da Farsça kadar bilinmemesi, öte yandan da Türk aydınlarının O'nu ihmal etmesindendir. Yunus'taki insanlık sevgisi, neredeyse kendisiyle özdeşleşmiş "sevgi felsefesi"nin bir parçası ve hatta sonucudur. Nitekim Yunus'un insan sevgisini ilahi sevgi ile nasıl bağdaştırdığını gösteren en çarpıcı mısralarından birisi "Yaradılanı hoş gör / Yaradan'dan ötürü"dür. Yunus Emre'ye göre insanlar, din, mezhep, ırk, millet, renk, mevki, sınıf farkı gözetilmeksizin sevilmeyi hak etmektedirler. Madem ki insanoğlu ruh yönüyle Allah'tan gelmektedir; öyleyse insanlar hiçbir şekilde birbirlerinden bu anlamda ayrılamazlar. Yaşadığı çağın gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda Yunus'un bir başka önemli tarafı ortaya çıkar: Yunus Emre, hükümetsizlik içinde çalkalanan ve Moğol istilaları ile mahvolan Anadolu topraklarında ortaya çıkan sapık batınî cereyanların hiçbirine kapılmadığı gibi, bu akımların Türklerin bütünlüğüne zarar vermesi tehlikesi karşısında da engelleyici bir rol üstlenmiştir. Bu bakımdan bakıldığında Yunus Emre, hem Türk şiirinin kurucusu, hem de milli birliğin önemli tutkallarından biridir. Yunus Emre, kelimenin tam anlamıyla "milli bir sanatçı"dır. Tıpkı, Nasrettin Hoca, Köroğlu, Dadaloğlu veya Karacaoğlan gibi... Yunus Emre'nin şiirlerinde en fazla işlenmiş temalar; İlahi aşk, Din, Ahlak, Gurbet, Tabiat, Ölüm ve faniliktir


بؤلوم : يونس امره AN-TR
یازار : ائشيلداق


بلاگا گؤره    شعر توركي- خانه شعر توركي-شاعران و اديبان تورك-بيوگرافي شاعران تورك-زندگي نامه شاعران تورك-سويسل-
    شعر تركي-خانه شعر تركي-شاعران و اديبان ترك-بيوگرافي شاعران ترك-زندگي نامه شاعران ترك-

بؤلوم لر

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

ایمکان لار

سایغاج